Podmínky ochrany osobních údajů

      

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je EMPEX BOHEMIA s.r.o. IČ 25003283 se sídlem Ke Starému buku 117/12, 46606 Jablonec nad Nisou  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10714 (dále jen: „správce“).    

   

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
  - jméno a příjmení  - Emil Pažout
  - e-mailová adresa - empex@volny.cz
  - poštovní adresa   - EMPEX BOHEMIA s.r.o., Lužická 104, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
  - telefon                  - +420 483311065
 2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje  

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  - splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  - vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou       nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů     není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  - plnění právních povinností vůči státu

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaj
  - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let po     ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1.  Příjemci osobních údajů jsou osoby :
  - podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
  - zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  - zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.      

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  - poskytovatel služby Mailchimp,
  - případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 2. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň kupujícímu zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu poskytnutou kupujícím.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11.02.2021.

 

 

Zpět do obchodu